Započela provedba pilot programa NOVI PRISTUP PROVEDBI MJERA OBITELJSKO PRAVNE ZAŠTITE

18.09.2014. 07:43

Krajem lipnja započeli smo s provedbom  trogodišnjeg programa PILOT PROGRAM: NOVI PRISTUP PROVEDBI MJERA OBITELJSKO PRAVNE ZAŠTITE. Provedbu programa financira Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Projekt nudi socijalnu uslugu nadzora nad roditeljskom skrbi osmišljenu na nov način, a uklapa se u raspisani natječaj pod:
Prioritet 1. Prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika;
Program: 1. Usluge i aktivnosti usmjerene na djecu i mlade koji pridonose:
a) prevenciji izdvajanja djece iz obiteljskog okruženja i lokalne zajednice u kojoj žive:
b) usluga savjetovanja i pomaganja roditeljima u odgoju i skrbi za djecu pri prevladavanju obiteljskih teškoća, roditeljima kojima je izrečena jedna od mjera obiteljsko pravne zaštite, u zajednicama u kojima takva usluga nije dostupna ili nije dovoljno razvijena;
c) usluge savjetovanja i pomaganja djeci , psihosocijalna podrška, organiziranje slobodnih aktivnosti za djecu.
d) prevenciji izdvajanja djece i mladih s problemima u ponašanju iz obiteljskog okruženja i lokalne zajednice i djelotvornijoj provedbi izvaninstitucionalnih mjera za maloljetne počinitelje kaznenih djela: usluge savjetovanja i pomaganja, psihosocijalne podrške djeci i mladima s problemima u ponašanju i maloljetnim počiniteljima kaznenih djela

Ciljne skupine su dvije:
1. visokoobrazovani nezaposleni stručnjaci odgovarajućih struka (njih 10);
2. obitelji kojima je izrečena mjera nadzora zbog poteškoća koje imaju (njih 80 tijekom tri godine).


Očekivani rezultati su:

1. Izrađen prijedlog kurikuluma za edukaciju provoditelja mjere nadzora;
2. Educirano 10 provoditelja mjera nadzora nad roditeljskom skrbi na području nadležnosti CZSS Osijek i Beli Manastir i 4 predstavnika Udruženja Baranja ;
3. Tijekom tri godine provedene mjere nadzora i pružena podrška za 80 obitelji i održano najmanje 20 predavanja za građanstvo;
4. Evaluiran predloženi model podrške obiteljima I izrađene preporuke za njegov razvoj.

 Aktivnosti koje trebaju osigurati postizanje očekivanih rezultata su:

1.1. Okrugli stol na temu mjera obiteljsko pravne zaštite ;
1.2. Dvodnevna radionica za izradu programa edukacije provoditelja nadzora;
2.1. Izbor provoditelja edukacije;
2.2. Izbor polaznika edukacije;
2.3. Edukacija polaznika160 sati;
3.1. Organizacija rada provoditelja nadzora;
3.2. Mjesečna supervizija s nadležnim socijalnim radnikom;
3.3. Tromjesečna supervizija svih socijalnih radnika i provoditelja nadzora;
3.4. Organizacija grupnog savjetovanja za djecu i mlade s tendencijom razvoja poremećaja u ponašanju;
3.5. Obilježavanje Međunarodnog dana obitelji;
3.6. Organizacija predavanja za građanstvo;
4.1. Izrada metodologije za mjerenja rezultata I učinaka;
4.2. Analiza rada provoditelja nadzora na godišnjoj osnovi;
4.3. Analiza trogodišnjeg rada;
4.4. Preporuke za daljnji razvoj usluge Prijedlog standarda za pružanje usluge podrške obiteljima u okviru obiteljsko pravnih mjera.

Dosadašnja praksa CZSS bila je da mjeru nadzora nad provođenjem roditeljske skrbi provode osobe koje imaju zvanja iz obrazovne ili medicinske struke te pedagozi, psiholozi ili socijalni radnici putem ugovora o djelu ili stručnjaci iz CZSS (ukoliko nema dovoljno raspoloživih osoba odgovarajućih kvalifikacija), kao dodatni posao. Jedna osoba može provoditi nadzor nad jednom do tri obitelji i za to prima naknadu definiranu pravilima nadležnog ministarstva. U cilju podizanja kvalitete usluga, povećanja učinkovitosti provedbe mjera nadzora te racionalnijeg utroška financijskih sredstava iz državnog proračuna i djelotvornijeg organiziranja rada stručnjaka u centrima za socijalnu skrb Udruženje „Baranja“ u suradnji sa zaposlenicima CZSS kreirali su novi model provedbe mjere nadzora nad roditeljskom skrbi. Predloženi model bi osim veće učinkovitosti trebao doprinijeti zapošljavanju dijela visokoobrazovanih nezaposlenih osoba odgovarajućih struka , ali i proširenju ponude socijalnih usluga s naglaskom na one usluge koje nisu dovoljno razvijene i kojima se osigurava podrška korisnicima u zajednicama u kojima žive.

S obzirom da se radi o pilot projektu (jer nudi novi način pružanja socijalne usluge) učinke projekta potrebno je i valorizirati tijekom i nakon provedbe. Koncept ponuđenog modela obuhvaća edukaciju za potencijalne provoditelje nadzora (s perspektivom verificiranja programa usavršavanja), organizirano provođenje mjere nadzora na području nadležnosti CZSS Osijek i Beli Manastir, grupno savjetovanje za djecu i mlade s tendencijom razvoja poremećaja u ponašanju, tematske rasprave o ponuđenom modelu usluge u kojoj će sudjelovati predstavnici struke, ali i same obitelji nad kojima se provodi nadzor te radionice c ciljem senzibilizacije zajednice i edukacije za jačanje roditeljskih kompetencija kako bi obitelji egzistirale u podržavajućem okruženju. Tijekom provedbe projekta bit će provođena kontinuirana evaluacija koja će biti presudna za to hoće li ministarstvo ponuđeni model prihvatiti kao novu socijalnu uslugu kroz izvaninstitucionalni vid pružanja.

Arhiva vijesti