Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Radnica za pomoć u kući u projektu „BARANJKA POMAŽE SUSJEDIMA“

12.08.2022. 12:35

Objavljen je javni oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na projektu „BARANJKA POMAŽE SUSJEDIMA„ iz programa “Zaželi–program zapošljavanja žena–faza III” za radno mjesto – Radnica za pomoć u kući.

 12.8.2022.  23.8.2022.

Javni oglas objavljen na Burzi rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dostupan je na ovom linku 

Obrazac Prijava na javni oglas 

__________________________________________________________________________________

SADRŽAJ OGLASA

RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

Radno mjesto

Mjesto rada: LUG,  OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 30

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Mogućnost zaposlenja osobe s invaliditetom

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Način rada: Smjena - prijepodne

Naknada za prijevoz: ne

Oglas vrijedi od: 12.08.2022.

Oglas vrijedi do: 23.08.2022.

 

Posloprimac

Razina obrazovanja:

  •          Osnovna škola niži razredi
  •          Završena osnovna škola
  •          Srednja škola 3 godine
  •          Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije: Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike klasa: 983-01/22-01/13, urbroj: 524-07-01-01/02-22-15, od 26. srpnja 2022. i Odluke o izmjeni prve Odluke o financiranju klasa: 983-01/22-01/13, urbroj: 524-07-02-01/2-22-18 od 27. srpnja 2022. te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, UP.02.1.1.16..0073 „Baranjka pomaže susjedima“ od 28. srpnja 2022., korisnik projekta Udruženje „Baranja“ po ovlaštenoj osobi za zastupanje raspisuje

 

JAVNI OGLAS
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu „Baranjka pomaže susjedima“ – Radnica za pomoć u kući

 

Udruženje „Baranja“ iz Luga raspisuje Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u projektu „Baranjka pomaže susjedima“ iz programa “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III” za radno mjesto – Radnica za pomoć u kući:

- 20 radnica za područje Općine Bilje, (za naselja: Bilje 10 , Kopačevo 2 , Vardarac 2 i Lug s Kozjakom 6 radnica) i

- 10 radnica za područje Općine Popovac, (za naselja Popovac 4, Kneževo 5 i Branjina 1 radnica).

Projekt „Baranjka pomaže susjedima“ UP.02.1.1.16.0073, sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020 iz programa “Zaželi – faza III,“ sukladan je s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU. Naglasak je na promicanju socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, uključivanjem kao sudionica nezaposlenih žena koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim i/ili nemoćnim osobama, čime će se smanjiti i socijalna isključivost kako zaposlenih žena tako i krajnjih korisnika.

Razina obrazovanja:

– nezavršena osnovna škola

– završena osnovna škola

– završena srednja škola 3 godine

– najviše završena srednja škola 4 godine

Predviđeno trajanje zaposlenja: do 6 mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od mjesec dana.

Opis poslova:

– obavljanje kućanskih poslova (pospremanje i čišćenje kuće, donošenje ogrjeva, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, organiziranje pranja i glačanja rublja i drugi kućanski poslovi), briga o higijeni i osobnom izgledu, usluga plaćanja računa i nabave namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoć pri odlasku u šetnju, pomoć u socijalnoj integraciji i obavljanje drugih svakodnevnih poslova.

Svaka žena će pružati potporu i podršku za najmanje 6 krajnjih korisnika.

Opći uvjeti za prijam u radni odnos:

–         punoljetnost,

–         nezaposlena osoba prijavljena u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

–         najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje.

Prijavnom obrascu obvezno priložiti:

– životopis (uz obveznu naznaku kontakt telefona i vlastoručno potpisan životopis)

– presliku iskaznice (osobna ili boravišna)

– presliku dokaza o najvišoj razini obrazovanja

– osobe bez škole trebaju dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu da nemaju završenu osnovnu školu

– potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon objave Javnog oglasa) te

- dokazna dokumentacija o pripadnosti ovisno o ranjivoj skupini kojoj pripada

Prijavni obrazac se može preuzeti na web stranici www.udruzenje-baranja.hr .

 

Prijave se dostavljaju od dana objave Javnog poziva putem obveznog partnera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i traje najkasnije do 23.08.2022.  do 13,00. Javni oglas objaviti i na web stranicama općine Bilje i Popovac, partnera na projektu.

 

Prednost pri zapošljavanju imaju žene pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina pod uvjetom da dostave odgovarajuću dokaznu dokumentaciju ovisno o ranjivoj skupini kojoj pripada i to za:

–         Žene od 50 godina i više - osobna iskaznica

–         Osobe s invaliditetom - nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

–         Žrtve trgovanja ljudima - uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtava trgovanja ljudima

–         Žrtve obiteljskog nasilja - uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtava obiteljskog nasilja

–         Azilantice - odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

–         Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. - rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

–         Liječene ovisnice - potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

–         Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci - potvrda o otpuštanju 

–         Pripadnice romske nacionalne manjine - izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

–         Beskućnice - rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilištu/prenoćištu odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilištu/prenoćištu ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je korisnik usluga ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik

–         Pripadnice ostalih ranjivih skupina - potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnicima ranjivih skupina (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz)

S kandidatima prijavljenim na Javni oglas koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete Javnog oglasa provest će se razgovor (intervju) s povjerenstvom za provedbu Javnog oglasa. Više prijavljenih osoba sa statusom kandidatkinje u odnosu na broj raspoloživih radnih mjesta po mjestima rada, izbor zaposlenica vršit će se temeljem provedenog intervjua/razgovora u svrhu provjere sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta. Kandidatkinje će biti obaviještene objavom na web stranici  o vremenu i mjestu obavljanja intervjua  ili  na broj telefona naveden u obrascu prijave kandidata.

Ako kandidatkinja ne pristupi po zakazanom po pozivu na intervju, smatrat će se da je povukla prijavu na oglas.

 

Odluka o odabiru kandidata biti će objavljena na web stranici Udruženja „Baranja“ - www.udruzenje-baranja.hr

 

Očekivani početak rada 01.09.2022.

Isprava o školskoj spremi i drugi dokazi se prilažu u neovjerenoj preslici koje je potrebno prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog oglasa ne smatra se prijavljenom kandidatkinjom po Javnom oglasu.

Prijavom na Javni oglas osoba jamči istinitost podataka i daje privolu Udruženju „Baranja“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u obrascu prijave te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, a u svrhu odabira kandidatkinja te daje privolu za obavješćivanje putem web stranice www.udruzenje-baranja.hrili na broj telefona naveden u obrascu prijave. Prikupljeni podaci neće se koristiti u druge svrhe

 

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici:

Udruženje „Baranja“, Petefi Šandora 92, 31328 Lug

s naznakom “Povjerenstvu - oglas za zapošljavanje – „Baranjka pomaže susjedima“, NE OTVARAJ,

poštom ili osobno.

Osobna dostava od 09,00 do 13,00 za vrijeme redovnog radnog vremena, zaključno s 23.08.2022. do 13,00 sati, bez obzira na način dostave. Podnositeljica prijave samostalno određuje način dostave prijave na oglas i sama snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave poštanskom pošiljkom u ostavljenom roku dostave.

Udruženje „Baranja“ Lug zadržava pravo poništenja Javnog oglasa, bez posebnog objašnjenja.

Poslodavac: Udruženje „Baranja“ Petefi Šandora 92  31328 Lug

Dodatne informacije na kontakt telefon: 750-891, 322-622.

 

O ishodu izbora kandidatkinja koje ispunjavaju tražene uvjete, podnositeljice prijava bit će obaviještene u zakonskom roku.

Arhiva vijesti